24 مدال برای کاراته کاهای ایران در مسابقات بین المللی ترکیه

در طی مسابقات بین المللی کاراته که به طور رسمی توسط ترکیه برگزار شد ، ورزشکاران کیش 18 مدال را در رده کاتا و 6 مدال را در رده کومیت کسب کردند.
این مسابقات به طور مجازی به میزبانی ترکیه با حضور 10 کشور و 18 تیم برگزار شد.
کیش 439000 مترمربع فضای ورزشی دارد که 11 برابر کل کشور و 4 برابر فضای جهانی است.
در حال حاضر 40 تیم ورزشی فعال در جزیره کیش وجود دارد و م Instituteسسه سلامت ورزشی جزیره کیش برنامه های تمرینی مختلف ، اردوها و مسابقات مختلف را در سال 2021 آماده کرده است. بیش از 7000 ورزشکار و 67 مربی ورزشی در جزیره کیش فعال هستند.