100٪ ساکنان شهرهای ایران به اینترنت متصل هستند (وزیر)

طبق گزارش سازمان تنظیم مقررات رادیویی ، اکنون تعداد روستاهای متصل (با هر نوع ارتباطی) در کشور به 52000 روستا رسیده و تعداد مشترکان در مناطق روستایی از 3 میلیون نفر گذشته است. هم اکنون 44000 روستا و 82،000 کیلومتر راه تحت پوشش همراه اول و 18000 روستا و 64،000 کیلومتر راه تحت پوشش ایرانسل است.
معیار دیگری که توسط تنظیم کننده بررسی شده است وضعیت شاخص موفقیت تماس (ASR) است که در آن اکثر اپراتورها موفق به ثبت درصد خوبی شده اند.