گسترش صادرات غیرنفتی “اساسی” برای مقابله با تحریم های ایالات متحده (روحانی)

حسن روحانی ، روز یکشنبه 28 فوریه در جلسه هیئت دولت ، بر توسعه صادرات منابع غیر نفتی کشور به منظور تحقق تمرکز کرد. حق ایران برای مشارکت در اقتصاد جهانی.

وی ادامه داد: “توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اهرم های قدرتمند اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم های ظالمانه و غیرقانونی توسط ایالات متحده بسیار مهم است.”

روحانی بهبود کیفیت محصولات تولیدی و همچنین رعایت تعهدات تولیدکنندگان برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: “شرایط جدید ما را مجبور می کند تا دستیابی به اهداف تعیین شده توسط دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی. “