همزیستی ایرانی و افغانستانی الگوی مهاجرت جدیدی را ارائه می دهد (مقام ایرانی)

باقری کنی همچنین اشاره کرد که دو ملت از جامعه مذهبی ، فرهنگی و تمدنی برخوردار هستند. وی خاطرنشان کرد که شباهت ها به قدری زیاد است که برای یافتن اختلاف در روابط دولت باید از ذره بین استفاده شود.
ایران در تلاش است تا هیچگونه حق اتباع افغانستانی مقیم ایران را از دست ندهد. در این زمینه ، باقری کنی تأکید کرد ، از هر نظر مهاجران استقبال می شود.
اگر غرب به جای ارسال تانک به داخل کشور ، تراکتور به مردم افغانستان می فروخت ، پس از 20 سال “ما شاهد یک کشور امن و از نظر اقتصادی در حال رشد بودیم” ، و مشکلات امنیتی و اقتصادی وی گفت افغانستان حل شده است.
وی افزود که منافع نامشروع غرب در افغانستان مبتنی بر وجود تروریسم و ​​ناامنی و همچنین عقب ماندگی اقتصادی است.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **