مناره صاربان در اصفهان

مناره تا حدود 40 متر افزایش می یابد. از هفت قسمت به راحتی قابل تشخیص تشکیل شده است.
اولین پایه ساده چسباندن آجر است. بخشهای دوم و سوم دارای تزئینات عالی آجری است. قسمت فوقانی (چهارم) یقه ای زیبا دارد که یادآور ستون های قرنتی است.
با یک احتیاط واضح از چک های آبی که بر الگو تأکید می کند.
در قسمت بالا (قسمت پنجم) ، یک حلقه از طرح های هندسی وجود دارد که با برجستگی آجرهای برهنه تشکیل شده است.
قسمت ششم دارای یک گردنبند مقرنس است که در انتهای آن بالا می آید و یک پنجره باریک و بلند دارد و قسمت هفتم را تشکیل می دهد.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **