صادرات گاز ایران: افزایش 3.6 میلیارد متر مکعب

حسن منتظر تربتی با اشاره به ضبط سوابق جدید تولید ، حمل و نقل ، توزیع و صادرات بنزین ل “سال گذشته اعلام کرد رکورد جدید بی سابقه ای است که هنوز امسال در زمینه صادرات گاز طبیعی به کشور ثبت شده است.”

وی افزود: درمجموع صادرات بنزین سال گذشته از ایران نسبت به سال گذشته 26 درصد رشد داشته است. ”

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین گفت که اپیدمی کوراو ویروس تاکنون هیچ تاثیری در اجرای برنامه های توسعه یا تعمیرات در صنعت گاز نداشته است از کشور است.