سیستم بهداشتی ایران می تواند ماهانه 20 میلیون نفر را ایمن سازی کند

علیرضا رئوسی افزود: “شبکه بهداشت در ایران به همه مناطق گسترش یافته است و هیچ دهکده ای با بیش از هزار سکنه وجود ندارد که مرکز بهداشتی ندارید. ”
“علاوه بر خانه های بهداشت در حدود 17000 روستا در سراسر کشور ، ما بیش از 2500 مرکز بهداشت روستایی و حدود 3000 مرکز شهری داریم که از طریق اجرای سیستم مرجع به مراکز تخصصی و بیمارستانها متصل می شوند.” مقام ایرانی.