سوابق اقتصادی ایران رونق شاخص رقابت پذیری صنعتی را نشان می دهد

شاخص رقابت پذیری صنعتی یکی از شاخص هایی است که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) از آن استفاده می کند. عملکرد صنعتی کشورهای مختلف را ارزیابی کنید.

در این شاخص ظرفیت تولید و صادرات صنعتی اقتصاد ارزیابی می شود

این شاخص همچنین توانایی کشورها را برای شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی و فعالیت هایی با فناوری برتر نشان می دهد.

در سال 2017 و 2018 ، آلمان ، چین ، کره جنوبی و ایالات متحده در رده بندی شاخص جهانی رقابت جهانی صنعتی و ایران مقام های اول تا چهارم را کسب کردند در این شاخص در مقایسه با 24 کشور منطقه در رتبه هشتم قرار دارد.