سفر معاون آژانس انرژی هسته ای آژانس انرژی هسته ای ایران به ایران بخشی از فعالیت های پادمان است (غریب آبادی)

به گزارش ایرنا ، دیپلمات ایرانی روز شنبه 3 ژوئیه گفت که آپارو نیز یکی از بازرسان مورد تایید ایران است و افزود که سفر وی با فعالیت های پادمان معمول و در چارچوب توافقنامه پادمان جامع سازگار بود.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بین المللی در وین افزود: “اگرچه ما دائما با آژانس انرژی هسته ای در ارتباط هستیم ، اما هیچ برنامه گفتگو برای وی در تهران برنامه ریزی نشده است.”

همچنین بخوانید: ایران هنوز در مورد ادامه مذاکرات با آژانس انرژی اتمی تصمیم نگرفته است