سال آینده ایران یک ربات انسان نما به فضا می فرستد

به گزارش ایرنا ، پرتاب ها به فضای زیرزمین کره زمین در واقع روش های آزمایشی هستند که در نهایت ایران را آماده می کنند برای سالها انسانها را به فضا بفرستد. هر کشوری که موفق به ارسال انسان به فضا شود یک ابرقدرت در دنیای فناوری است.
ایران سالها پیش با ارسال موجودات زنده غیر انسان به فضا ، زیرساختهای مناسب برای ارسال انسان به فضا را آغاز کرد. امروز و در نهمین گام خود برای دستیابی به هدف ارسال انسان به فضا ، ایران قصد دارد یک ربات انسانی نمونه را به فضا پرتاب کند. این ربات توسط دانشمندان ایرانی طراحی و ساخته شده است.