جامعه جهانی باید کمک های خود را به مردم سوریه افزایش دهد ، به دور از هرگونه تبعیض

سه رئیس جمهور ایران ، روسیه و ترکیه ، به عنوان ضامن روند صلح آستانه ، همچنین عزم خود را ابراز کردند برنامه های ضد تقسیم و تجزیه طلب برای تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه.