تحریم ها بر پیشرفت های دفاعی ایران تأثیر نمی گذارد (وزیر)

“دولت آمریكا در تلاش است تا تحریم تسلیحاتی را كه به ایران تحمیل شده است گسترش دهد ، اما موفق نخواهد شد” ، گفت که سرتیپ امیر حاتمی. به همین ترتیب ، وی درخواست واشنگتن را “بیش از حد و تحریک آمیز” توصیف کرد.
وی با تأیید اینكه دولت آمریكا قادر به تمدید تحریم تسلیحاتی كه در تاریخ 18 به پایان می رسد ، نخواهد بود ، افزود: “كشورهای جهان این درخواست را قبول نمی كنند و از ایالات متحده حمایت نمی كنند”. اکتبر
IRNA را در توییتر دنبال کنیدrnafrench 9422 **