ایران: 65 درصد رونق تولید شمش آلومینیوم

طبق آمار عملکرد واحدهای تولید آلومینیوم ایرالکو (اراک) ، المهدی (بندرعباس) ، ایران آلومینا (خراسان شمالی) و سالکو (فارس) ، بالاترین عملکرد امسال مربوط به ایران آلومینا با رکورد رونق 196 درصدی است.

بر اساس آمار وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایران ، تولید شمش آلومینیوم در سال 2018 و 2019 نیز به ترتیب 310 و 285.8 هزار تن افزایش یافته است.

تولید پودر آلومینا در تنها واحد تولیدی کشور در این بخش (ایران آلومینا) در 10 ماه نخست امسال (از آوریل 2020) به 193،962 تن رسیده است.

ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید