ایران 6.2 درصد از صادرات غیرنفتی ماه به 18 فوریه گزارش کرده است

روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران روز شنبه گفت ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران در یازدهمین ماه تقویم جاری ایران سال به 3.135 میلیارد دلار رسیده بود که 184 میلیون دلار بیشتر از ماه قبل بود.
لطیفی گفت: واردات از ماه منتهی به اواخر ژانویه 50 میلیون دلار یا 1.32 درصد کاهش یافت و به 3.682 میلیارد دلار رسید.
این در برابر افت 19 درصدی ماه به ماه در صادرات ماه به ماه در پایان ژانویه است.
لطیفی با بیان اینکه ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران برای دوره 11 ماهه از اواخر مارس سال گذشته تا اواخر فوریه سال جاری 31.198 میلیارد دلار بوده است ، افزود: این کشور 34.3 میلیارد دلار کالا وارد کرده است. دوره.
لطیفی با بیان اینکه ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران برای دوره 11 ماهه از اواخر مارس سال گذشته تا اواخر فوریه سال جاری 31.198 میلیارد دلار بوده است ، افزود: این کشور 34.3 میلیارد دلار کالا وارد کرده است. دوره.
لطیفی با بیان اینکه ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران برای دوره 11 ماهه از اواخر مارس سال گذشته تا اواخر فوریه سال جاری 31.198 میلیارد دلار بوده است ، افزود: این کشور 34.3 میلیارد دلار کالا وارد کرده است در همان دوره.
لطیفی با بیان اینکه کل ارزش صادرات غیرنفتی ایران برای دوره 11 ماهه بین پایان سال جاری 31.198 میلیارد دلار در مارس گذشته و پایان ماه فوریه بوده است ، افزود: این کشور 34.3 میلیارد دلار کالا وارد کرده است همان دوره.
لطیفی با بیان اینکه ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران برای دوره 11 ماهه بین پایان سال جاری 31.198 میلیارد دلار در سال گذشته در مارس تا پایان فوریه بوده است ، افزود: این کشور 34 ، 3 دلار وارد کرده است میلیارد کالا در مدت مشابه.
میزان صادرات و واردات بین ماه و اواخر فوریه به اندازه افزایش یافت و در مجموع به 6.817 میلیارد دلار رسید که 1.24 درصد در ماه افزایش داشت.
چین با 845 میلیون دلار خرید در رتبه نخست وارد کننده کالاهای ایرانی قرار گرفت و پس از آن عراق با 477 میلیون دلار و امارات متحده عربی با 441 میلیون دلار.
لطیفی گفت: سه کشور در امتداد افغانستان و ترکیه 70 درصد از ارزش خرید و 60 درصد از نظر وزن محموله های صادراتی را تشکیل می دهند.
سه صادرکننده برتر به ایران در ماه منتهی به 18 فوریه شامل امارات متحده عربی با 1.061 میلیارد دلار مورد نیاز و پس از آن چین با 908 میلیون دلار و ترکیه با 426 میلیون دلار است. / p>
سخنگوی دفتر گفت: این سه نفر به همراه آلمان و هند مسئول 76٪ ارزش محموله های وارد شده به ایران بودند.