ایران لبنیات را به 25 کشور خارجی صادر می کند

اکنون ایران به شدت در بازارهای منطقه ای و بین المللی حضور دارد ، که فقط می توانست امکان پذیر باشد زیرا کیفیت مناسب محصولات ایرانی و فناوری پیشرفته صنایع لبنی کشور.

پارسال ، علیرغم رقابت تولیدکنندگان اروپایی ، محصولات لبنیاتی ایران به ارزش 780 میلیون دلار ارزش صادراتی داشت.

محصولات لبنی ایران به بیش از 25 کشور خارجی صادر می شود

در حال حاضر بیش از 400 مارک و کارخانه در کشور در صنایع لبنی فعال هستند که بیش از 200 نفر از آنها محلی ، بیش از 170 نفر منطقه ای-استانی و حدود 30 نفر ملی هستند.