ایران قادر به پاسخگویی به هر ماجراجویی مالیخولیایی هر متجاوز است (سخنگوی مأموریت ایران در سازمان ملل)

علیرضا میریوسفی ، سخنگوی مأموریت ایران در سازمان ملل در نیویورک ، به NBC news گفت که برنامه هسته ای ایران کاملاً برای اهداف صلح آمیز و غیرنظامی است و سیاست های ترامپ تغییری در آن ایجاد نکرده است.
“با این حال ، ایران ثابت کرده است که توانایی استفاده از قدرت نظامی قانونی خود را برای جلوگیری یا پاسخگویی به هرگونه ماجراجویی سوداگونه هر متجاوز دارد.”
به نقل از نیویورک تایمز ، ترامپ ، با دو ماه ریاست جمهوری ، هفته گذشته گزینه هایی را برای حمله به سایت اصلی هسته ای ایران درخواست کرد.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **