ایران سه نسخه دیگر از ماهواره خیام می سازد

علی بهادری جهرمی در حساب توییتر خود نوشت: «تثبیت ماهواره خیام با موفقیت انجام شد.
شرکت های دانش بنیان ایرانی از تصاویر و داده های خیام برای مقاصد علمی مختلف استفاده خواهند کرد.
این مرجع ادعا می کند ساخت سه نسخه دیگر از خیام با مشارکت دانشمندان ایرانی در دستور کار دولت قرار دارد.