ایران ، یکی از بهترین کشورهای جهان برای بدن سازی

وی گفت: ورزشکاران ایرانی به مسابقات در سراسر جهان اعتبار و ارزش می بخشند.
اگرچه ایران در مسابقات بین المللی پرورش اندام مقام اول را کسب کرده است ، اما موفقیت ورزشکاران ایرانی در مسابقات مختلف به اعتبار این مسابقات کمک می کند.
در حال حاضر ، تقریباً 23000 باشگاه بدن سازی در کشور وجود دارد.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **