ایران ، تولید کننده جهانی لودرها

ابوالفتح ابراهیمی در مصاحبه با ایرنا گفت: “مجتمع تولید تراکتور ایران تنها تولیدکننده لودر در ایران است. تمام قسمت های این ماشین ها در اینجا ساخته شده اند. ”

مدیرعامل مجتمع تولید تراکتور ایران اضافه کرد: “ظرفیت تولید شرکت 200 بار لودر و بیل لودر در سال است.”

IRNA صحبت فرانسوی را در توییتر دنبال کنیدIrnafrench