امضای قرارداد نفتی آمریکا در سوریه “اعتبار قانونی” ندارد (تهران)

“برخلاف قوانین بین المللی و نقض اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه عمل کنید” ، قبل از محکوم کردن ، توسط سید عباس موسوی واجد شرایط ، قرارداد نفتی آمریکا با یک گروه کرد سوریایی ، “خدمات مطبوعاتی وزارت امور خارجه ایران گزارش داد که سه شنبه 4 اوت.