مذاکره کننده ارشد ایران با جدیت مذاکرات با هدف لغو تحریم ها را دنبال می کند (امیرعبداللهیان)

امیرعبداللهیان روز جمعه، دو روز پس از پایان آخرین دور مذاکرات برای رفع تحریم‌های ضدایرانی، در توییتی نوشت: «دکتر [علی] باقری کنی به مذاکره منطقی،…