200 پروژه بزرگ صنعتی و معدنی تا سال 2020 در ایران به بهره برداری می رسد

“با اجرای این پروژه ها ، به ارزش 169 میلیارد تومان ، 41000 فرصت حرفه ای جدید ایجاد می شود” ، a- وی افزود: به عنوان بخشی از برنامه های “سال جهش تولید” ، ما همچنین قصد داریم اهداف مهمی از قبیل ساخت یا تکمیل پروژه ها را در او افزود ، البته
دنبال ایرنا در توییتر شویدArnafrence 9422 **