ویروس کرونا ویروس: اسرائیل دسترسی فلسطینی ها به واکسن را مسدود می کند

کاربرد کنوانسیون 1949 ژنو ، که بر حفاظت از اموال و شهروندان و ارائه خدمات تأکید دارد. آموزش ، بهداشت و فرهنگی برای شهرک نشینان. طبق قوانین بین المللی وظیفه رژیم اشغالگر است که همان شرایط را برای فلسطینی ها تضمین کند. ”
اما اسرائیل از مسئولیت قانونی خود در تهیه واکسن ویروس کرونا برای فلسطینی ها شانه خالی می کند. هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد ، قدرت از طریق توافقنامه اسلو فقط روی کاغذ است ، نه چیزی بیشتر. از آنجا که اسرائیل هر زمان که بخواهد متوقف می شود ، ویران می شود ، می کشد و غارت می کند. ”
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **