ورزشکار ایرانی بالاترین کمربند کوراش را کسب می کند

محمدرضا نصیری نژاد تنها غیر ازبکی است که با کمربند سه ستاره وارد تالار مشاهیر فدراسیون جهانی کوراش می شود.
هشت نفر در سراسر جهان افتخار می کنند ، از جمله هفت نفر از ازبکستان.
کوراش به چندین سبک کشتی عامیانه که در آسیای میانه انجام می شود ، خصوصاً در میان تاتارها رایج است.