نیروگاه هسته ای بوشهر طی دو روز آینده فعالیت خود را از سر خواهد گرفت (صالحی)

صالحی روز شنبه در جلسه پارلمان افزود كه تلاش ها برای تأمین سوخت جدید نیروگاه بوشهر ادامه دارد. اشاره به اینکه هماهنگی های لازم در این زمینه با وزارت نیرو و بانک مرکزی انجام شده است.
مقدار سوخت فعلی در ایستگاه بوشهر طی دو یا سه ماه آینده تمام می شود و ما مقدار جدید را پمپاژ می کنیم تا جایگاه دوباره به کار بیفتد و یک هزار مگاوات به حجم تولید برق اضافه می شود در کشور.