نشریات ایرانی 3 برابر سریعتر در سایتهای معتبر جهان رشد می کنند

دهقانی روز یکشنبه طبقه بندی نشریات علمی را در چهار فهرست علوم ، علوم اجتماعی ، هنری ، علوم انسانی و منابع علمی مدرن استناد شده از مراکز آموزش عالی در ارزیابی عملکرد تحقیق. این مقام خاطرنشان کرد: تعداد نشریات علمی نمایه شده برای جمهوری اسلامی ایران در بانک اطلاعاتی ISI (Clarivate Analytics) در سال 2019 123 بود که رشد تقریبا سه برابر رشد نسبت به سال 2010 را نشان می دهد ، جایی که تعداد نشریات علمی ایران در ISI 36 و در سال 2011 به 42 افزایش یافته است. همچنین در سال 2012 تعداد انتشارات علمی ایران به 46 مورد افزایش یافت و در سالهای 2013-2018 تعداد نشریات علمی ایرانی در ISI به ترتیب به 46 ، 48 ، 110 ، 113 ، 116 و 118 رسید.