مبارزه با کوید 19: همکاری ایران و چین

“بندهای مربوط به آموزش علوم پزشکی و بهداشتی ذکر شده در سند راهبردی ایران و چین که وزیران آن را امضا کردند وزیران امور خارجه ایران روز شنبه دو کشور ، یک چشم انداز روشن را نشان می دهد. به گزارش روز دوشنبه نهم مارس ایرنا ، آقای جهانپور در صفحه توئیتر خود نوشت: “این یک نقطه عطف برای توافق نامه های مشابه با سایر کشورها و سیستم های بهداشتی در سال های آینده است.”

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **