فناوری نانو: مقاله ای از محققان ایرانی در بین بهترین 1٪ در جهان قرار گرفته است

محققان جهاد دانشگاهی موسسه تحقیقات سرطان معتمد توانستند با استفاده از فناوری نانو روش جدید تشخیصی را بهبود و بهبود بخشند و مقاله مرتبط را منتشر کنند در مجله Nature Research ، در بین 1٪ بهترین مقالات مربوط به فناوری نانو قرار گرفت.