فلسطین: هفت دهه نقض منظم و فاحش حقوق بشر

این در حالیست که طبق همه معیارهای قانونی و بین المللی ، اشغال قلمرو و اخراج مردم از خانه های خود نقض فاحش است حقوق بشر.

اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می کند که همه انسان ها ، صرف نظر از نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب یا عقیده ، مستحق تمام حقوق و آزادی های بشر هستند ، اما رهبران غربی این حق را برای مردم واقعی فلسطین به رسمیت نمی شناسند.