ظلم پلیس آمریكا ناشی از «تفكر نژادپرستانه» است (جهانگیری)

با اشاره به ارسال قتل وحشیانه و دردناک یک جوان سیاه پوست آمریکایی توسط پلیس آمریکا در مقابل فرزندانش: اسحاق جهانگیری گفت : “این سطح از ظلم و ریشه ریشه در نفرت تاریخی و تفکر نژادپرستانه دارد ، که متأسفانه این فرصت را داشت که بیش از گذشته در زمان ترامپ تجلی یابد. ”

یک آمریکایی آفریقایی آفریقایی بعد از ظهر یکشنبه در پلیس در Kenosha ، ویسکانسین توسط پلیس تیراندازی شد. سه فرزند وی شاهد صحنه بودند. او بین زندگی و مرگ است. این روزها تظاهرات اعتراض آمیز در ایالت ویسکانسین فوران کرده است.