ظریف در “گفتگوهای مدیترانه ای” که در رم برگزار می شود صحبت می کند

سفارت ایتالیا در تهران در حساب توییتر خود اعلام کرد که محمد جواد ظریف در جلسه مجازی گفتگوی مدیترانه صحبت می کند (MED2020) در ایتالیا.

طبق برنامه این برنامه ، ظریف با پائولو مگری مدیر مؤسسه مطالعات سیاسی بین المللی ایتالیا تبادل می شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین روز دوشنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران سخنرانی خواهد کرد.

این نشست توسط مؤسسه مطالعات سیاسی بین المللی ایتالیا با همکاری وزارت امور خارجه ایتالیا ، سفارت ایتالیا در تهران و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) وزارت ایران برگزار می شود. امور خارجه.