ظرفیت کانتینر بنادر تجاری ایران به 8 میلیون TEU افزایش یافته است

“ما قصد داریم امسال نیز مشارکت بخش خصوصی در بنادر را تقویت کنیم تا توسعه پیدا کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و ناوبری ایران گفت: “ما همچنین قصد داریم امسال مشارکت بخش خصوصی در بنادر را برای توسعه زیرساخت ها افزایش دهیم.”

تاکنون پنج قرارداد برای این منظور نهایی شده است. محمد رستاد گفت: بیشتر پروژه های سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی و مجتمع بندری امام خمینی متمرکز شده است.