صلیب سرخ مبلغ 850 هزار دلار برای مبارزه با خشکسالی در ایران اختصاص داده است

بودجه تخصیص یافته تنها در مناطقی هزینه می شود که توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ تأیید شده است.

این مبلغ برای مبارزه با خشکسالی در ایران و استانهای هرمزگان ، سیستان و بلوچستان ، کرمان و خراسان جنوبی هزینه می شود.

به دلیل تحریم های شدید علیه ایران ، سیستم بانکی ایران نتوانست این مبلغ را منتقل کند ، اما پس از رایزنی ها ، دفتر منطقه ای کمیته بین المللی صلیب سرخ اقدامات لازم را انجام داد و با کمک این موسسه ، به زودی یک کانال مالی برای دریافت این مبلغ ایجاد می شود.