صادرات پتروشیمی ایران بالغ بر 21.5 میلیارد دلار است

در سال 2021 ، ایران 43 میلیون تن پتروشیمی تولید می کند که 34 میلیون تن آن به ارزش 21.5 میلیارد دلار صادر می شود.

بر اساس برنامه های ملی ، ایران بیش از 125 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی تا سال 2017 سرمایه گذاری خواهد کرد.