شنا: ایران مکان سهمیه توکیو 2020 را تأمین می کند

وی روز جمعه در مسابقات آزاد بلغارستان در ماده 100 متر پروانه موفق به کسب سهمیه شد.
شناگر ایرانی با زمان 53.46 ثانیه در مکان دوم قرار گرفت. افغاری همچنین 0.31 ثانیه از امتیاز مهدی انصاری عبور کرد.