سند همکاری 25 ساله چین ، نیروی محرکه اقتصاد ایران را روشن می کند (کارشناس)

شرط اجرای سند 25 ساله همکاری با چین اعتماد متقابل است و ما نباید در آن جهت زیگزاگ کنیم و وی گفت که نگرش ما نسبت به چین را در برابر رویدادهای سیاسی بین المللی تحقیر کرده و مسیر بی اعتمادی در روابط با این کشور را دنبال کنیم.
“وی سند 25 سال همکاری با چین باید سالها پیش به منظور تطبیق منافع اقتصادی و فرهنگی هر دو طرف به امضا رسیده باشد.”
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **