سفیر جدید ایران اعتبارنامه خود را به وزیر EA کنگو تحویل می دهد

سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران ، محمد جواد شریعتی ، نسخه ای از اعتبارنامه خود را به وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک کنگو ، ژان کلود گاکوسو.
در این دیدار دو طرف بیشتر به گسترش روابط دوجانبه اعطا کردند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **