زن ایرانی پنج قلو به دنیا آورد

نوزادان در هفته بیست و نهم حاملگی این زن به دنیا آمدند. حال حال این پنج پسر و مادرشان خوب است.

پدر 26 ساله نوزادان راننده تاکسی است و نسبت به یافتن منبع درآمد جدید برای اداره خانواده خود که اکنون از 7 نفر تشکیل شده خوشبین است!

نوزادان در هفته بیست و نهم حاملگی این زن به دنیا آمدند. حال حال این پنج پسر و مادرشان خوب است.

پدر 26 ساله نوزادان راننده تاکسی است و قصد دارد منبع جدیدی از درآمد را برای اداره خانواده خود که اکنون از 7 نفر تشکیل شده پیدا کند!

ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید