رکورد تولید گاز در میدان پارس سود شکسته شده است

محمد مشکین فام در مصاحبه با ایرنا گفت: “برای تأمین گاز مورد نیاز کشور در طول فصل زمستان ، گاز تولید از میدان پارس جنوبی به 690 میلیون متر مکعب گاز در روز در این میدان مشترک افزایش یافت. این رقم 15 میلیون متر مکعب بالاتر از برنامه تولید مصوب این میدان است. پارس جنوبی. ”

مدیرعامل شرکت نفت و گاز ایران افزود: “ایران می خواهد تولید گاز در میدان پارس جنوبی را به 700 میلیون متر مکعب در روز برساند.”

در هفته های اخیر ، به دلیل سردی هوا ، مصرف گاز در بخشهای داخلی و تجاری افزایش یافته است.

آمارهای وزارت نفت ایران نشان می دهد که متوسط ​​مصرف روزانه گاز در بخشهای داخلی و تجاری 602.7 میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به سال گذشته 22.5٪ افزایش مصرف را نشان می دهد. p >

ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید