راه اندازی بانک های neoban در ایران تا مارس 2021

اتوماسیون رباتیک تجارت و تجارت و بانکداری نوین از جمله زمینه های جدید فناوری اطلاعات در این بخش است. بانکداری و این پیشرفت در جهان در حال انجام است.

“اتوماسیون رباتیک تجارت و تجارت و بانکداری نو از زمینه های جدید فناوری اطلاعات در بانکداری است و این پیشرفت در سراسر جهان اتفاق می افتد” ، یکشنبه ، 6 سپتامبر ، مهران محرمیان ، در یک رویداد مجازی دو روزه که نیازهای فناوری حوزه امنیت فناوری اطلاعات (AFTA) را به نمایش می گذارد.

“باید تغییری در سیستم بانکی سنتی کشور ایجاد شود که اکنون در حال انجام است. در حال حاضر ، ما در این بخش با ایجاد گروه های کاری در بانک مرکزی در حال طراحی هستیم. “او دوباره گفت.