رئیس جمهور گینه رئیس جمهور جدید ایران را تبریک گفت

کونده در پیام خود بر لزوم تقویت روابط صمیمانه با ایران تأکید کرد. وی با ابراز تمایل دولت خود برای گسترش روابط با ایران ، برای رئیس جمهور منتخب ایران آرزوی موفقیت کرد.
رائسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایران بیش از 18 میلیون رای کسب کرد.