رئیس جمهور روحانی هشت پروژه زیرساخت آب و برق را آغاز کرد

روز پنجشنبه ، حسن روحانی برنامه های آنلاین را برای واحد 1601 مگاواتی بخش بخار نیروگاه در چرخه ترکیبی عسلویه ، در جنوب. این یک پروژه فوق العاده در نظر گرفته شده برای توزیع و گسترش پتانسیل تأمین برق و همچنین توسعه ، اصلاح و بهینه سازی توزیع این انرژی در استان جنوبی بوچهر.

افتتاح سد اوچنویه ، در منطقه چپار آباد ، در استان اوتس جمهوری آذربایجان ، همچنین از طریق ویدئو کنفرانس ، همچنین در دستور کار این پنجشنبه توسط رئیس جمهور RII قرار دارد .

ارزش پروژه هایی که امروز با مداخله آنلاین رئیس جمهور آغاز می شود نزدیک به 5 میلیارد یورو است.