رئیس جمهور روحانی روز ملی سنگال را تبریک گفت

رئیس جمهور ایران در پیام تبریک خود آرزوی گسترش روابط ایران و سنگال و همکاری نزدیکتر تهران و داکار در همه زمینه های منافع متقابل با در نظر گرفتن تعیین مقامات ارشد هر دو کشور.

دکتر روحانی همچنین آرزوی سعادت و رستگاری ملت سنگال را دارد.

رئیس جمهور ایران در دیدار با سفیر سنگال در تهران در ماه فوریه ، سنگال را به عنوان یک کشور بزرگ که می تواند دروازه ایران به کشورهای آفریقایی غرب باشد ، تحسین کرد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر لزوم تعامل بین بخشهای دولتی و خصوصی ایران و سنگال گفت که دو کشور می توانند همکاری نزدیکتر در زمینه علوم ، فرهنگ ، فناوری و دانشگاه داشته باشند.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید