دیدار وزیر دفاع ایران و همتای هندی وی در دهلی نو

در این دیدار ، سرتیپ حاتمی مبارزات ضد استعماری و ضد ظلم و ستم دو ملت را به خاطر آورد و تأکید بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور.

وی فکر کرد که توسل به پتانسیل فراوان موجود برای دو کشور برای توسعه همکاری در سطوح مختلف ، از جمله امنیت دوجانبه ، منطقه ای و بین المللی ، ضروری است و به نفع هر دو کشور و فراتر از آن است.