در جهت تقویت همکاری موزه ایران و فرانسه

در موزه ملی ایران ، فیلیپ تیبو ، با همراهی میریام پاواگو ، مشاور تعاون و اقدامات فرهنگی روز سه شنبه دیدار کردند 12 ژانویه 2021 با گابریل نوکنده ، مدیر موزه ملی ایران در مورد امکان برقراری بیشتر یک همکاری مشترک سودمند و برپایی نمایشگاه های مجازی بین موزه لوور و موزه ملی ایران.
ادامه دارد
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **