تولید علوم فنی و مهندسی: ایران ، رهبر جهانی

بر اساس گزارش پایگاه داده SCI سه شنبه ، 22 دسامبر ، محمد جواد دهقانی ، با بیان اینکه ایران رهبر است رهبر جهان در رشد تولید علمی در فناوری و مهندسی ، افزود: “اگرچه به پایان سال 2020 نزدیک هستیم ، اما تولید علمی در سال 2020 هنوز کامل نشده است. . با این حال ، با توجه به پایگاه استنادی Scopus و مقایسه امسال با داده های سال 2019 ، می توان دریافت که در زمینه فناوری و مهندسی ، ایران از نظر رشد کمی به یک پیشتاز تبدیل شده است. در میان 25 قدرت علمی جهان است. “