توافق هسته ای ایران به شکستن بن بست نزدیک می شود (صالحی)

انتظار می رود سطح فنی هفته آینده در وین مورد بحث قرار گیرد و مسائل فنی در قلب زمینه های حقوقی و سیاسی قرار دارند ، او درباره جلسه بعدی در وین گفت.
“ما اکنون چندین قدم به جلو برداشته ایم. استدلال بی اساس مبنی بر اینکه آنها باید ابتدا شروع شوند ، یا اینکه ما ابتدا باید شروع کنیم و ما از آن مرحله گذشته ایم ، امیدوار کننده است. ”
ایرنا را در توییترIrnafrench دنبال کنید 9422 **