توافقنامه فنی تعهدی از سوی ایران در قبال آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیست

غریب آبادی روز جمعه به خبرنگاران گفت كه با وجود توافق نامه فنی سه ماهه بین آژانس انرژی هسته ای ایران و ایران ، باید توجه داشت كه اساس این توافق نامه تسهیل مذاكرات سیاسی است نه تعهد ایران در اجرای درخواست آژانس.
وی افزود طبق تصمیم سیاسی ایران ، نقش آژانس فقط نقش مجری است.
غریب آبادی گفت: اگرچه مدیر کل آژانس بر اهمیت حیاتی ادامه تأیید ، نظارت بر فعالیت در ایران و ثبت داده تأکید کرد ، اما ضبط داده ها هیچ ارتباطی با این مشکل ندارد.