بیش از یک میلیون تن فرآورده های نفتی از بندر شهید رجایی صادر شده است

الله مراد عفیفی پور اظهار داشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32.6 درصد افزایش یافته است. [div class = “item-text” itemprop = “ArticleBody” style = “”> وی همچنین از کابوتاژ 2 هزار و 652 هزار و 948 تن فرآورده های نفتی و ترانزیت 13 هزار و 347 تن از طریق بندر شهید رجایی صحبت کرد و گفت: وی 100 درصد رشد داشته است. عفیفی پور افزود: 2،247،238 تن محصولات غیر نفتی صادر شده است.
بندر شهید رجایی که تقریباً 18 جرثقیل زیر بشکهای و 40 اسکله دارد ، بزرگترین و مدرن ترین بندر کانتینر در ایران است.