به یاد “پدر ایرانی فیزیک مدرن”

از هر ایرانی در مورد پروفسور محمود حسابی س Askال کنید و بیشتر اوقات خواهید شنید که “بله ، او شاگرد انیشتین بود ، اینطور نیست؟” آنها همچنین می توانند درباره موزه ای به نام او در خیابانی به همین نام در منطقه تجریش ، در امتداد لبه شمالی تهران به شما بگویند. اما او واقعاً چه کسی بود ، این مردی که لژیون افتخار را مدیون نظریه هایش در زمینه فیزیک است؟